Thời báo chứng khoán   Dữ liệu  
English Vietnamese
Thị trườngDoanh nghiệpLịch sự kiện
Tổng quanChi tiếtTin doanh nghiệpLịch sử giao dịchBáo cáo tài chính

HTL

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long (HSX)

 
HỒ SƠ DOANH NGHIỆP
 
  Theo quý | Theo năm
    Q1 2012Q4 2011Q3 2011Q2 2011
TÀI SẢN NGẮN HẠN
  79.39880.15377.72773.671
Tiền và tương đương tiền
  8.45023.88717.3875.360
Tiền
  8.4502.2041.4852.723
Các khoản tương đương tiền
   21.68315.9022.637
Giá trị thuần đầu tư ngắn hạn
      
Đầu tư ngắn hạn
      
Dự phòng đầu tư ngắn hạn
      
Các khoản phải thu
  7.17612.11615.95211.251
Phải thu khách hàng
  6.22911.34915.41310.669
Trả trước người bán
  331268154185
Phải thu nội bộ
      
Phải thu về XDCB
      
Phải thu khác
  616499385397
Dự phòng nợ khó đòi
      
Hàng tồn kho, ròng
  61.05243.03543.15055.106
Hàng tồn kho
  61.05243.03543.15055.106
Dự phòng giảm giá HTK
      
Tài sản lưu động khác
  2.7201.1151.2381.955
Trả trước ngắn hạn
  408468686673
Thuế VAT phải thu
  1.81653 678
Phải thu thuế khác
  24   
Tài sản lưu động khác
  472594551604
TÀI SẢN DÀI HẠN
  60.17561.03856.16653.117
Phải thu dài hạn
      
Phải thu khách hàng dài hạn
      
Phải thu nội bộ dài hạn
      
Phải thu dài hạn khác
      
Dự phòng phải thu dài hạn
      
Tài sản cố định
  58.72359.93255.08451.622
GTCL TSCĐ hữu hình
  26.6388.5999.0029.403
Nguyên giá TSCĐ hữu hình
  34.91216.07816.06116.046
Khấu hao lũy kế TSCĐ hữu hình
  -8.274-7.479-7.060-6.642
GTCL tài sản thuê tài chính
      
Nguyên giá tài sản thuê tài chính
      
Khấu hao lũy kế tài sản thuê tài chính
      
GTCL tài sản cố định vô hình
  31.75932.36332.47232.581
Nguyên giá TSCĐ vô hình
  34.26134.26134.26134.261
Khấu khao lũy kế TSCĐ vô hình
  -2.502-1.899-1.789-1.680
Xây dựng cơ bản dở dang
  32618.97013.6109.637
Giá trị ròng tài sản đầu tư
      
Nguyên giá tài sản đầu tư
      
Khấu hao lũy kế tài sản đầu tư
      
Đầu tư dài hạn
      
Đầu tư vào các công ty con
      
Đầu tư vào các công ty liên kết
      
Đầu tư dài hạn khác
      
Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
      
Lợi thế thương mại
      
Tài sản dài hạn khác
  1.4521.1061.0821.495
Trả trước dài hạn
  1.3021.0391.0161.128
Thuế thu nhập hoãn lại phải thu
  6267 67
Các tài sản dài hạn khác
  88 67300
TỔNG TÀI SẢN
  139.574141.191133.893126.788
NỢ PHẢI TRẢ
  51.11746.92342.43737.016
Nợ ngắn hạn
  47.13341.75537.16734.062
Vay ngắn hạn
  882  5.738
Phải trả người bán
  25.51327.22620.86612.925
Người mua trả tiền trước
  14.6509.3755.3055.248
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước
  1.1272.4401.9911.277
Phải trả người lao động
  1.082 1.2401.006
Chi phí phải trả
  1.3781.2641.1951.246
Phải trả nội bộ
      
Phải trả về xây dựng cơ bản
      
Phải trả khác
  1.571765.1375.181
Dự phòng các khoản phải trả ngắn hạn
      
Nợ dài hạn
  3.9845.1685.2702.953
Phải trả nhà cung cấp dài hạn
      
Phải trả nội bộ dài hạn
      
Phải trả dài hạn khác
      
Vay dài hạn
  3.3934.5694.6672.327
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
      
Dự phòng trợ cấp thôi việc
  591599603626
Dự phòng các khoản công nợ dài hạn
      
Dự phòng nghiệp vụ (áp dụng cho Cty Bảo hiểm)
      
VỐN CHỦ SỞ HỮU
  88.45694.26891.45689.772
Vốn và các quỹ
  88.45694.26891.45689.772
Vốn góp
  80.00080.00080.00080.000
Thặng dư vốn cổ phần
      
Vốn khác
      
Cổ phiếu quỹ
      
Chênh lệch đánh giá lại tài sản
      
Chênh lệch tỷ giá
      
Các quỹ khác
      
Quỹ đầu tư và phát triển
      
Quỹ dự phòng tài chính
  4.1054.1054.1054.105
Quỹ dự trữ bắt buộc (Cty bảo hiểm)
      
Quỹ khác
      
Lãi chưa phân phối
  4.35210.1647.3525.668
Vốn Ngân sách nhà nước và quỹ khác
      
Quỹ khen thưởng, phúc lợi
      
Vốn ngân sách nhà nước
      
LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
      
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
  139.574141.191133.893126.788
Nhóm ngành: Sản xuất ô tô
Vốn điều lệ: 80.000.000.000 VND
KL CP đang niêm yết: 8.000.000 CP
KL CP đang lưu hành: 8.000.000 CP
Tổ chức tư vấn niêm yết: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam -Mã CK:
Giới thiệu
Lịch sử thành lập:
 • Ngày 16/02/1998: Tiền thân là Công ty TNHH Dịch vụ Trường Long, thành lập năm 1998.
 • Năm 2000: Đổi tên thành Công ty TNHH chuyên dùng Trường Long.
 • Năm 2006: Công ty đầu tư xây dựng trụ sở mới tại Khu Công nghiệp Tân Tạo với diên tích khoảng 9.000 m2.
 • Tháng 02/2007: Công ty chính thức trở thành công ty cổ phần.
 • Tháng 04/2007: Tăng vốn điều lệ lên 25 tỷ đồng
 • Tháng 06/2007: Công ty khai trương Trung tâm Đăng kiểm 50-10D, một trong những Trung tâm Đăng kiểm tư nhân đầu tiên được cấp giấy phép hành nghề đăng kiểm tại TP.HCM.
 • Tháng 09/2007: Tăng vốn điều lệ lên 36 tỷ đồng.
 • Tháng 10/2007: Sumitomo - Bộ phận Ô tô ký kết hợp đồng đối tác chiến lược, nắm giữ 25,56% cổ phần của Trường Long.
 • Năm 2008: Công ty triển khai dự án " Trung tâm 3S Hino, Showroom Ô tô tòa nhà văn phòng cho thuê" tại khu Công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.
 • Năm 2008: Tăng vốn điều lệ lên 43,2 tỷ đồng.
 • Năm 2009: Tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng.
 • Ngày 22/10/2010: Cổ phiếu của công ty chính thức giao dịch trên sàn GDCK Tp.HCM.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Mua bán máy móc, thiết bị phụ tùng, xe ô tô , xe chuyên dùng và phụ tùng xe các loại;
 • Đại lý ký gửi hàng hóa;
 • Dịch vụ thương mại;
 • Cho thuê xe các loại;
 • Sửa chữa ô tô;
 • Thiết kế, thi công, cải tạo đóng mới các loại phương tiện vân tải cơ giới đường bộ;
 • Sản xuất xe chuyên dùng;
 • Gia công cơ khí;
 • Bảo trì các phương tiện vận tải cơ giới đường bộ;
 • Cho thuê kho bãi, nhà xưởng;
 • Dịch vụ đăng kiểm xe cơ giới và đại lý bảo hiểm. 
Định hướng phát triển và đầu tư
 • Từ năm 2010 Công ty tập trung đẩy mạnh phát triển mảng xe chuyên dùng: xe cẩu, xe bồn, xe rác. Bên cạnh đó, Công ty cũng nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới với tiềm năng sinh lợi cao và tận dụng các nguồn lực sãn có của doanh nghiệp như: Đầu tư văn phòng cho thuê, mở Showroom xe và các sản phẩm mới khác liên quan đến ngành.
 • Trường Long sẽ khai trương chi nhánh Vĩnh Long với quy mô tiêu chuẩn quốc tế nhằm phục vụ cho khách hàng ở khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long. Công ty dự kiến sẽ tăng trưởng thị phần 30% khi dự án này đưa vào sử dụng.
 • Công ty dự kiến lợi nhuận sau thuế năm 2010 là 26,77 tỷ đồng và trả cổ tức 20%.
Địa chỉ: Lô 46 Đường 3, KCN Tân Tạo
Điện thoại: +84837543188
Người phát ngôn:
Email:
Website: www.truonglong.com
 
 
Loại báo cáo Thời gian Tải về
BCTC chưa kiểm toánQuý 3 năm 2012 Q3/2012
BCTC chưa kiểm toánQuý 2 năm 2012 Q2/2012
Nghị quyết ĐHĐCĐnăm 2012 Năm 2012
BCTC đã kiểm toánnăm 2011 Năm 2011
BCTC chưa kiểm toánQuý 3 năm 2011 Q3/2011
BCTC chưa kiểm toánQuý 2 năm 2011 Q2/2011
BCTC chưa kiểm toánQuý 1 năm 2011 Q1/2011
BCTC đã kiểm toánnăm 2010 Năm 2010
BCTC chưa kiểm toánQuý 1 năm 2011 Q1/2011
Nghị quyết ĐHĐCĐnăm 2011 Năm 2011
BCTC chưa kiểm toánQuý 4 năm 2010 Q4/2010
Bản cáo bạchQuý 4 năm 2010 Q4/2010
NgàyGiáThay đổiKL khớp lệnhTổng GTGD
28/030,0 -5,8 (-100%) 1060.000
27/030,0 -5,5 (-100%) 60348.000
26/030,0 -5,3 (-100%) 50275.000
25/030,0 -5,3 (-100%) 00
21/030,0 -5,3 (-100%) 100524.000
20/030,0 -5 (-100%) 150795.000
19/030,0 -4,7 (-100%) 60300.000
18/030,0 -4,4 (-100%) 2094.000
14/030,0 -4 (-100%) 1042.000
13/030,0 -3,8 (-100%) 1040.000
Xem tất cả
NgàyDư muaDư bánKLTB 1 lệnh muaKLTB 1 lệnh bán
28/03 0 1.570 10 395
27/03 1.000 1.730 353 358
26/03 0 750 50 200
25/03 0 560 186
21/03 10 890 55 165
20/03 10 900 80 350
19/03 10 1.000 10 212
18/03 20 990 10 505
14/03 40 0 25 10
13/03 20 0 15 10
Xem tất cả
NgàyKLGD ròngGTGD ròng% GD mua toàn TT% GD bán toàn TT
28/03 0 0 NaN% NaN%
27/03 0 0 NaN% NaN%
26/03 0 0 NaN% NaN%
25/03 0 0 NaN% NaN%
21/03 0 0 0,00% 0,00%
20/03 0 0 0,00% 0,00%
19/03 0 0 NaN% NaN%
18/03 0 0 NaN% NaN%
14/03 0 0 NaN% NaN%
13/03 0 0 NaN% NaN%
Xem tất cả

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM: 2011

Doanh Thu 313,04 Tỷ
Lợi nhuận trước thuế 10,22 Tỷ
Lợi nhuận sau thuế 8,38 Tỷ
Cổ tức bằng tiền mặt N/A
Cổ tức bằng cổ phiếu N/A
Dự kiến tăng vốn lên N/A
CÔNG TY CÙNG NGÀNH
Mã CKSànGiáThay đổiEPSP/E
HNX6,8 -0,1 (-1,4%) 0,126,6
HNX2,9 0,0 (0,0%) -5,6-0,2
HSX7,4 0,0 (0,0%) -3,1-1,3
HSX31,6 -0,2 (-0,6%) 3,210,0
HSX15,4 -1,1 (-6,7%) 0,313,2
HSX17,0 -0,4 (-2,3%) 2,05,8
HSX7,7 -0,1 (-1,3%) -0,5-8,6
THỜI BÁO CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - VIETNAM SECURITIES TIMES
Địa chỉ: Tầng 3, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
Copyright 2011 - Cơ quan chủ quản: Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam
Giấy phép số 129/GP-TTĐT do Cục QL PTTH và TTĐT cấp ngày 05/07/2011
Email: info@tbck.vn Tel: (04)22139989 Fax: (04)35248827
Powered by VIG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Trụ sở chính: Tầng 4, Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
Tel:(84-4) 35148766 - Fax:(84-4) 35148768 - Email: info@vics.com.vn